ככה תחסוך במס על מענק פרישה מעבודה

בעת פרישה מעבודה לאחר תקופת עבודה ממושכת מתקבל מענק פרישה.

במקרים רבים מענק זה הינו בסכומים גבוהים ובשל כך גם חבות המס יכולה להיות משמעותית.

במטרה להקל על נטל המס, המחוקק מאפשר לפרוס את סכום המענק לתקופה של 6 שנים

כך שסכום המס בגין מענק הפרישה  יכול להיות נמוך באופן משמעותי מאוד, באופציה של פריסת המענק.

פריסת מענק פרישה חייב במס – סעיף 8 (ג) (3)

סעיף 8 (ג) (3) לפקודת מס הכנסה קובע כי עובד שקיבל מענק פרישה חייב במס

ורשאי לבקש מפקיד השומה לפרוס את חלק המענק החייב במס- אחורה או קדימה.

עמדת נציבות מס הכנסה הינה שפריסת מענק פרישה חייב במס הינה פעולה טכנית לחלוטין שמבוצעת לצורך חישוב המס ומטרת הפריסה היא למעשה להפחית את נטל המס מתשלום דמי הפרישה המתקבלים בשנה מסויימת בכך שמחלקים את ההכנסה במספר שנים.

לדוגמא: עובד אשר פורש וקיבל מענק בגובה של 120,000 ₪ בשנת 2016 יכול לבחור לחלק את המענק לשש שנים בתנאים מסוימים כך שכל שנה תירשם הכנסה של 20,000 ₪ מה שמשפיע על חישוב המס.

שכן ככל שההכנסה פיר שנה נמוכה יותר גם שיעור המס יהיה נמוך יותר.

פריסה אחורה של מענק פרישה החייב במס

הפריסה למספר שנים קודמות אפשרית לפי בקשת העובד בלבד, ואין כל צורך באישור מיוחד.

את הסכום החייב במס ניתן לפרוס בחלקים שנתיים שווים בשל שנות העבודה שבשלהן משולם המענק,

אך בלא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה שבה נתקבל המענק.

חישוב המס נעשה בהתאם למס השולי של העובד לפי סעיף 121 לפקודה,

המתקבל לאחר צירוף כל חלק ממענק הפרישה החייב במס שנפרס ליתרת הכנוסותיו החייבות במס של העובד בשנת המס ובהתחשב בנקודות הזיכוי שלא נוצלו בשנת המס שבפריסה (זיכויים אחרים לא יינתנו).

אופן הפעולה כאשר נבחרת האפשרות של פריסה לאחור הינה הגשת בקשה אצל פקיד השומה האזורי ולאחר מכן הגשת דוחות שנתיים עבור כל אחת מהשנים לאחור בגינם אושרה הפריסה.

פריסה קדימה של מענק פרישה החייב במס

נציבות מס הכנסה פרסמה כללים לגבי פריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס. להלן עיקרי הכללים:

א. עבור כל 4 שנות עבודה שבשלהן משולם המענק, תינתן שנת פריסה אחת.

תקופת הפריסה במקסימאלית לא תעלה על 6 שנים, במקרה של נישום אשר עבד 41 שנה מגיעה פריסה של מקסימום 6 שנים.

ב. הפריסה תחל בשנת המס שבה פרש העובד, במקרה בו העובד פרש ב- 3 החודשים האחרונים של שנת המס. במקרה שכזה, ניתן לאשר, לפי בקשת העובד, להתחיל את הפריסה בשנת המס שלאחר שנת הפרישה (לרבות עובד שפרש ב- 30 בספטמבר).

ג. במקרה של אישור פריסה קדימה, יש לקבוע מקדמה אשר תנוכה במקור על ידי משלם המענק כלומר: תשלום המס משולם עם קבלת המענק אולם החישוב הוא לפי ההכנסות הצפויות בשש השנים הבאות.

ד. מכיוון שלא ניתן להעריך במדויק את ההכנסות הצפויות בשנים הבאות יש להגיש כל שנה דוח למס ההכנסה על ההכנסות בפועל ולפי דוח זה מחושב תשלום המס המדויק.

ה. לסיכום ישנה חשיבות רבה בבדיקת כדאיות הפריסה ובחינת אופציות הפריסה השונות בשל השפעת המס שיכולה להיות משמעותית מאוד.

Skip to content